Online First PJM 2019

MINIREVIEWS

will be published soon

ORIGINAL PAPERS

Molecular Identification of Vibrio alginolyticus Causing Vibriosis in Shrimp and Its Herbal Remedy
MD. ABDUL HANNAN, MD. MAHBUBUR RAHMAN, MD. NURUNNABI MONDAL, SUZAN CHANDRA DEB, GAZLIMA CHOWDHURY and MD. TOFAZZAL ISLAM
Pol J Microbiol. 2019;Article in Press. https://doi.org/10.33073/pjm-2019-042

Salmonella-Infected Aortic Aneurysm: Investigating Pathogenesis Using Salmonella Serotypes
CHISHIH CHU, MIN YI WONG, CHENG-HSUN CHIU, YUAN-HSI TSENG, CHYI-LIANG CHEN and YAO-KUANG HUANG
Pol J Microbiol. 2019;Article in Press. https://doi.org/10.33073/pjm-2019-043

Molecular Epidemiology of Hepatitis B Virus in Turkish Cypriot
UNAL SUMER and MURAT SAYAN
Pol J Microbiol. 2019;Article in Press. https://doi.org/10.33073/pjm-2019-044

Cytokine Levels in the In Vitro Response of T Cells to Planktonic and Biofilm Corynebacterium amycolatum
ALINA OLENDER, AGNIESZKA BOGUT, AGNIESZKA MAGRYŚ and JACEK TABARKIEWICZ
Pol J Microbiol. 2019;Article in Press. https://doi.org/10.33073/pjm-2019-045

The Diversity of the Endobiotic Bacterial Communities in the Four Jellyfish Species
QING LIU, XINTONG CHEN, XIAOYA LI, JIANPING HONG, GUIXIAN JIANG, HONGYU LIANG, WENWEN LIU, ZHENG XU, JING ZHANG, WEI WANG and LIANG XIAO
Pol J Microbiol. 2019;Article in Press. https://doi.org/10.33073/pjm-2019-046

SHORT COMMUNICATIONS

will be published soon